CƠ SỞ PHÁP LÝ

 

  1. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.     (Đăng ký doanh nghiệp)
  2. Giấy chứng nhận Đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. (Số: 3853/TĐC-ĐL ngày 19/11/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)    (Quyết định đăng ký cung cấp dịch vụ)
  3. Quyết định về việc Chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. (Số: 2521/QĐ-TĐC ngày 22/11/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)               (Quyết định Chỉ định)
  4. Quyết định về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường. (Số: 1208/QĐ-TĐC ngày 10/07/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)                (Quyết định cấp thẻ kiểm định viên Đo lường)
  5. Quyết định về việc Công nhận năng lực hiệu chuẩn theo TCVN ISO/IEC 17025:2017        (Quyết định Công nhận ISO 17025-2017)