1. GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Quang Huy Hùng

Điện thoại: 0915037788

Email: doluongbinhthuan@gmail.com

Lĩnh vực Phụ trách:

– Chủ tài khoản thứ 1.

– Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi: Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của Công ty. Công tác quản lý tài chính. Công tác tổ chức, hành chính tổng hợp, quản trị.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Trương Văn Thuyền

Điện thoại: 0938021506

Email: doluongbinhthuan@gmail.com

Lĩnh vực Phụ trách:

– Chủ tài khoản thứ 2.

– Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi: Hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Hoạt động kiểm định  thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

3. PHÒNG HÀNH CHÍNH: 

Trưởng phòng: Bà Lê Thị Ngọc Bích

Điện thoại: 0949427428

Email: doluongbinhthuan@gmail.com

Chức năng – nhiệm vụ: 

– Thực hiện công tác tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, đảm bảo công tác tài chính, kế toán của Công ty.

– Thực hiện hoạt động liên hệ khách hàng, theo dõi hiệu lực kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của khách hàng.

4. PHÒNG ĐO LƯỜNG

4.1. Trưởng phòng: Ông Phạm Hải Đăng

Điện thoại: 0356708584

Email: doluongbinhthuan@gmail.com

Chức năng – nhiệm vụ:

Thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Hoạt động dịch vụ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

4.2. Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Quốc Vương

Điện thoại: 0945037031

Email: doluongbinhthuan@gmail.com

Chức năng – nhiệm vụ:

Thực hiện hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. Hoạt động dịch vụ kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.